Prosimy o zapoznanie się z regulaminem

Regulamin Lublinieckiego Testu Języka Angielskiego 2022 Jak dobrze znasz angielski?

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad oraz trybu przeprowadzenia konkursu o nazwie Lubliniecki Test Języka Angielskiego 2022Jak dobrze znasz angielski? (zwanego dalej: „Testem”), który odbędzie się 3 września 2022 roku w Sali Widowiskowej MDK w Lublińcu.

2. Regulamin określa cele i zasady Testu, warunki uczestnictwa w Teście, zasady ogłaszania oraz sposób oceny, sposób informowania o Teście i jego wynikach.

3. Postępowanie konkursowe, w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu, przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Mikołaja Naczyńskiego, Prezesa Sieci Szkół Językowych NACZYŃSCY Sp. z o.o.

4. Za przeprowadzenie i merytoryczne przygotowanie wydarzenia odpowiada Sieć Szkół Językowych NACZYŃSCY Sp. z o.o.

§ 2 Organizator i cele testu

1. Organizator Testu: Sieć Szkół Językowych NACZYŃSCY Sp. z o.o. ul. Sokoła 3 42-700 Lubliniec, NIP 575-188-78-68, mail: sekretariat@naczynscy.pl, tel. 34 387-3456.

2. Celem Testu jest promowanie oraz popularyzowanie języka angielskiego i zdobywanie certyfikatów CAMBRIDGE oraz weryfikacja poziomu znajomości języka angielskiego wśród uczestników konkursu.

§ 3 Adresaci testu

1. Adresatami Testu są uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studenci oraz osoby dorosłe z terenu całej Polski, w szczególności mieszkańcy powiatu lublinieckiego.

2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu wysłania zgłoszenia ukończyła 12 lat.

3. W Teście nie mogą brać udziału:

a) członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich rodzin. Za członków rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione,

b) studenci i absolwenci anglistyki, amerykanistyki, lingwistyki stosowanej oraz kierunków pokrewnych,

c) osoby zawodowo zajmujące się anglistyką, amerykanistyką, lingwistyką stosowaną lub kierunkami pokrewnymi,

§ 4 Warunki uczestnictwa w teście

1. Zgłaszając chęć udziału w Teście Uczestnik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.

2. Uczestnikiem Testu jest osoba, która dokona internetowego zgłoszenia poprzez stronę https://naczynscy.langlion.com/forms/lubliniecki-test-jezyka-angielskiego-2022

3. Aby dokonać rejestracji należy elektronicznie wypełnić formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na podanej stronie internetowej.

4. Uczestnik na podstawie oświadczenia stwierdza, że nie jest studentem, absolwentem i pracownikiem dydaktycznym anglistyki, amerykanistyki i lingwistyki stosowanej oraz kierunków pokrewnych.

5. Zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe od dnia 18 sierpnia 2022 roku do dnia 1 września 2022 roku lub do wyczerpania limitu miejsc.

6. Liczba miejsc przeznaczonych dla uczestników Testu jest ograniczona i wynosi 180.

7. Udział w Teście jest nieodpłatny.

8. Wszystkie osoby biorące udział w Teście wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie związanym z przeprowadzeniem Testu, a także – zgodnie z własną wolą – na utrwalenie przebiegu wydarzenia przez Organizatora dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Lublinieckiego Testu Języka Angielskiego 2022Jak dobrze znasz angielski? i prowadzenia działań marketingowych Sieci Szkół Językowych NACZYŃSCY Sp. z o.o. jako Organizatora Testu, jak również utrwalenie i publikacji wizerunku Uczestnika Testu oraz publikację podstawowych danych w przypadku osiągnięcia wyniku Testu uprawniającego do uzyskania nagrody lub wyróżnienia. Wizerunek osób przebywających w MDK Lubliniec podczas Testu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Osobie, której wizerunek został w ww. sposób utrwalony lub wykorzystany nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

9. Przesłanie formularza i udział w Teście jest dobrowolne, jest też równoznaczne z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

10. Przystępując do Testu Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się z nim drogą elektroniczną.

11. Uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym czasie z udziału w Teście. W celu rezygnacji należy wysłać wiadomość e-mail z informacją o rezygnacji na adres sekretariat@naczynscy.pl. Wraz z rezygnacją dane zostaną usunięte z bazy uczestników w Teście.

12. Udzielone w czasie zgłaszania do udziału w Teście zgody są ważne w trakcie jego realizacji i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.

13. W celu organizacji Testu Organizator pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w formularzu.

14. Administratorem danych zgromadzonych w związku z organizacją Testu jest Sieć Szkół Językowych NACZYŃSCY Sp. z o.o., ul. Sokoła 3 42-700 Lubliniec, NIP 575-188-78-68, adres mail: sekretariat@naczynscy.pl, tel. 34 387-3456. Dane osobowe podawane są przez osoby zgłaszające chęć udziału w Lublinieckim Teście Języka Angielskiego 2022Jak dobrze znasz angielski?są dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w Teście. Zbierane są one przez Organizatora wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji Testu. Będą one przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane, jeśli okaże się to konieczne, następującym kategoriom odbiorców: (1) osobom upoważnionym przez Administratora, w tym jego pracownikom i współpracownikom, którzy będą mieć dostęp do Pana/Pani danych osobowych w związku z wykonywaniem powierzonych im obowiązków; (2) podmiotom przetwarzającym, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych osobowych; (3) innym odbiorcom danych (np. współorganizatorom Konkursu, administratorom obiektów, w których organizowany będzie Konkurs, operatorom pocztowym, kurierom, kancelariom prawnym). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w Lublinieckim Teście Języka Angielskiego 2022Jak dobrze znasz angielski?, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: sekretariat@naczynscy.pl

§ 5 Przebieg Testu

1. Test składa się z jednego etapu pisemnego, który zostanie przeprowadzony w formie multimedialnej.

2. Test polega na rozwiązaniu 70 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru, z zakresu znajomości języka angielskiego minimum na poziomie A1/C1.

3. Czas trwania Testu wynosi około 35 min.

4. W przypadku gdy uczestnicy uzyskają jednakową liczbę punktów, przyznaje się miejsca ex aequo.

5. Uczestnik Testu jest zobowiązany do stawienia się najpóźniej o godzinie 9.45 w dniu 3 września 2022 roku w Sali Widowiskowej MDK Lubliniec i odbioru identyfikatora oraz zajęcia wskazanych miejsc w sektorze dla uczestników. W przerwie wydarzenia nastąpi rozdanie kart odpowiedzi i przydzielenie miejsc uczestnikom na czas Testu.

6. Uczestnik Testu, który nie dotrze na ww. godzinę, nie będzie miał możliwości wzięcia w nim udziału.

7. Uczestnik Testu powinien mieć ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub legitymacja szkolna/studencka).

8. Test rozpocznie się około godziny 11:15. Uczestnicy muszą pojawić się w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu najpóźniej o 9.45 aby dokonać rejestracji i wziąć udział w Gali CAMBRIDGE.

9. Podczas rozwiązywania testu uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych, słowników.

§ 6 Wyniki testu

1. Organizator poinformuje Uczestników Testu o ich wynikach do 7 dni od przeprowadzenia Testu.

2. Publicznie ogłoszone zostaną wyniki najlepszych uczestników z poszczególnych kategorii wiekowych, którzy zostaną nagrodzeni.

3. Indywidualne wyniki Testu zostaną przesłane uczestnikom za pomocą Platformy na którą uczestnicy zarejestrują się w celu wzięcia udziału w Teście.

4. Test sprawdzany będzie przez Komisję powołaną przez Mikołaja Naczyńskiego, Prezesa Sieci Szkół Językowych NACZYŃSCY Sp. z o.o.

5. Za każdą poprawną odpowiedź Uczestnik otrzyma 1 pkt., zaś za każdą nieprawidłową odpowiedź 0 pkt. Maksymalna ilość punktów do uzyskania to 70 punktów.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Lublinieckiego Testu Języka Angielskiego 2022 Jak dobrze znasz angielski? powinny być składane Organizatorowi drogą mailową na adres: sekretariat@naczynscy.pl

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową utworzoną przez Organizatora. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu drogą mailową w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych.

§ 8 Nagrody

1. Każdy z uczestników otrzyma w formie elektronicznej BON O WARTOŚCI 100 pln na udział w PRÓBNEJ SESJI EGZAMINÓW CAMBRIDGE organizowanej przez Sieć Szkół Językowych NACZYŃSCY Sp. z o.o. w Lublińcu w grudniu 2022 lub w marcu 2023.

2. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa przyzna nagrody za zajęcie miejsc I-III w czterech kategoriach wiekowych: 12-15 lat, 16-18 lat, 19-45 lat i 45 lat +. W przypadku otrzymania większej ilość nagród ufundowanych przez Sponsorów wydarzenia, Komisja może przyznać dodatkowe nagrody za zajęcie niższych miejsc w Teście.

4. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

5. Nie ma możliwości przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym warunki i zasady prowadzenia Testu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje za pośrednictwem strony internetowej www.naczynscy.pl/ltja.

3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Teście w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych skutkujących niemożliwością nawiązania kontaktu z Uczestnikiem.

5. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress