Szanowni Państwo!

W sprawach pilnych prosimy o kontakt mail’owy na adres sekretariat@naczynscy.pl lub z pomocą platformy LangLion.


W związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej oraz wprowadzeniem poważnych restrykcji społecznych w Naszym Kraju, jesteśmy zmuszeni od dnia 20 marca 2021r. zmienić formułę nauki dla wszystkich grup stacjonarnych (OPRÓCZ GRUP PRZEDSZKOLNYCH) i przejść na LEKCJE ONLINE. Od samego początku sygnalizowaliśmy, że w przypadku tegorocznych kursów i ewentualnego lockdown’u placówek edukacyjnych, będziemy zmuszeni to zrobić. Lekcje ONLINE będą realizowane w tych samych grupach, z tymi samymi lektorami i o tych samych porach co dotychczas. W trakcie zajęć słuchacze mogą korzystać z komputera, tableta lub smartfonu, widząc i słysząc lektora oraz pozostałych uczestników kursu.

Wiemy, że zmiana sposobu nauki może u niektórych z Państwa powodować obawy, jednakże chcemy zapewnić – na bazie zebranych w ostatnim półroczu doświadczeń z grupami ONLINE – że jakość i skuteczność tego typu nauki jest bardzo wysoka.

Wszystko będzie dobrze, zaufajcie Państwo naszej Kadrze, która w każdych warunkach będzie dawać z siebie wszystko aby osiągnąć wyznaczone cele i sukces edukacyjny.

Przypominamy również naszą procedurę sanitarną dotyczącą COVID-19.

 

Procedura sanitarna z dnia 31 sierpnia 2020 roku
obowiązująca na terenie placówek

SIECI SZKÓŁ JĘZYKOWYCH NACZYŃSCY Spółka z o.o.

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy dokument określa procedurę sanitarną obowiązującą na terenie placówek SIECI SZKÓŁ JĘZYKOWYCH NACZYŃSCY Spółka z o.o. (dalej jako: „Procedura sanitarna”).

2. Wymogi określone w Procedurze sanitarnej mają na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i zostały przygotowane zgodne z aktualną wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz wskazaniami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rozwoju oraz Generalnego Inspektoratu Sanitarnego.

3. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o:

a) „Szkole” – rozumie się przez to placówki SIECI SZKÓŁ JĘZYKOWYCH NACZYŃSCY Spółka z o.o.

b) „uczestnikach kursu” – rozumie się przez to osoby korzystające z usług oferowanych przez Szkołę i uczestniczących w kursach językowych

c) „rodzicach lub opiekunach” – rozumie się przez to rodziców lub opiekunów uczestników kursu,

d) „pracowniku” – rozumie się przez to osobę zatrudnioną przez Szkołę bez względu na podstawę zatrudnienia i wykonującą pracę na rzecz Szkoły, w szczególności lektora prowadzącego działalność edukacyjną z uczestnikami kursu,

e) „sali lekcyjnej” – rozumie się przez to wyodrębnione pomieszczenie, przeznaczone i przystosowane do przeprowadzenia w nim kursu.

§ 2

Obowiązek zakrywania ust i nosa

1. Na terenie Szkoły należy stosować się do bezwzględnego obowiązku zakrywania ust i nosa. Obowiązek ten odnosi się w szczególności do przestrzeni wspólnej, jak korytarze, węzły sanitarne, poczekalnia, sekretariat szkoły a także obowiązuje podczas zajęć dydaktycznych.

2. Do zakrywania ust i nosa służyć może wyłącznie maska z materiału lub maseczka jednorazowa.

3. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy:

a) dzieci w wieku przedszkolnym;

b) osób niemogących zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osób mających trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;

§ 3

Zachowanie społecznego dystansu

1. Na terenie Szkoły należy stosować się do obowiązku zachowania odpowiedniej społecznej odległości między osobami.

2. Odległość powinna wynosić:

a) 1,5 metra – w przypadku stanowisk pracy, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter wykonywanej działalności, a zastosowane zostały środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii;

b) 1,5 metra – w przypadku rodziców lub opiekunów przyprowadzających lub odbierających uczestników kursu ze Szkoły; odległość ta powinna być zachowana zarówno w stosunku do pracowników Szkoły, jak i pozostałych rodziców lub opiekunów oraz uczestników kursu.

c) Pracownicy zobowiązani są do dopilnowania, aby odległość opisana w ust. 2 została zachowana. W tym celu są oni także zobowiązani do zwrócenia uwagi osobom nieprzestrzegającym tego dystansu.

§ 4

Środki ochrony osobistej zapewniane przez Szkołę

1. Szkoła zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej w postaci jednorazowych maseczek lub płynu do dezynfekcji rąk. Pracownik zobowiązany jest do regularnego z nich korzystania.

2. Środki do dezynfekcji umieszczone są w następujących punktach:

a) przy drzwiach wejściowych do szkoły,

b) w salach lekcyjnych, poczekalniach i korytarzach,

c) w sekretariacie szkoły (filia Lubliniec),

d) w pomieszczeniu socjalnym

3. Do korzystania z płynu do dezynfekcji rąk zobowiązany jest zarówno uczestnik kursu, jak i rodzic lub opiekun przebywający na terenie Szkoły.

4. Dezynfekcja rąk powinna nastąpić każdorazowo po wejściu na teren Szkoły.

§ 5

Bezpieczne warunki pracy i nauki

1. Na terenie Szkoły dokonuje się regularnej dezynfekcji przestrzeni użytkowej, w tym sal lekcyjnych, pomieszczeń biurowych, a także przestrzeni wspólnych.

2. Dezynfekcji przestrzeni użytkowej dokonuje się przy użyciu atestowanych preparatów do szybkiej dezynfekcji powierzchni.

3. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć zaplanowanych na dany dzień dokonuje się dezynfekcji ogólnej Szkoły. Dezynfekcja obejmuje w szczególności: biurka, ławki, ladę rejestracji, krzesła, gałki, klamki, a także sprzęt komputerowy i urządzenia sanitarne (umywalki, krany, toalety). Do przeprowadzenia dezynfekcji ogólnej zobowiązany jest pracownik wyznaczony przez Szkołę.

4. Po każdych zakończonych zajęciach sala lekcyjna, w której odbywał się kurs:

a) podlega dezynfekcji,

b) jest wietrzona w ramach możliwości lokalowych Szkoły, uzależnionych w szczególności od dopuszczalności otwierania okien w budynku.

5. Do przeprowadzenia dezynfekcji oraz wywietrzenia sali lekcyjnej zobowiązany jest pracownik, który prowadził zakończone zajęcia.

6. W związku z koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji sali lekcyjnej oraz jej wietrzenia, między kolejnymi zajęciami zachowany jest właściwy odstęp czasowy.

7. W celu ułatwienia procesu dezynfekcji na terenie Szkoły znajdują się jedynie sprzęty (w tym sprzęty edukacyjne) niezbędne do właściwego funkcjonowania Szkoły i prowadzenia kursu językowego.

8. Uczestnicy kursu zobowiązani są do przynoszenia do Szkoły jedynie niezbędnych artykułów edukacyjnych i do niewymieniania się nimi między sobą.

9. Płatności dokonuje się w sposób bezgotówkowy – przelewem lub kartą płatniczą. Płatność gotówką dopuszczona jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

10. W miarę możliwości organizacyjnych Szkoły, grupy złożone przez uczestników kursu są stałe, a do pracy z grupą przyporządkowani są ci sami pracownicy.

§ 6

Procedura przygotowana na wypadek wykazywania przez osobę
objawów sugerujących zarażenie wirusem SARS-CoV-2

1. Sytuacja, gdy u osoby przebywającej na terenie Szkoły, w tym w szczególności u pracownika Szkoły, uczestnika kursu, rodzica lub opiekuna, zauważy się objawy sugerujące zarażenie wirusem SARS-CoV-2, powoduje konieczność podjęcia kroków opisanych w niniejszym paragrafie.

2. Osoba, u której widoczne są objawy sugerujące zarażenie wirusem SARS-CoV-2 lub która na takie objawy się uskarża, powinna być niezwłocznie odseparowana od innych w wyznaczonym do tego pomieszczeniu.

3. Niezwłocznie po zaobserwowaniu objawów sugerujących zarażenie wirusem SARS-CoV-2, należy skontaktować się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną i stosować się do jej poleceń.

4. Jeśli stan zdrowia osoby przejawiającej objawy sugerujące zarażenie wirusem SARS-CoV-2 uzasadnia pilną interwencję medyczną, należy niezwłocznie skontaktować się z numerem ratunkowym 999 lub 112.

5. W razie:

a) braku wyodrębnionego pomieszczenia, o którym mowa w pkt. 2,

b) istnienia istotnych przeciwwskazań co do pozostawienia osoby wykazującej objawy zarażenia wirusem SARS-CoV-2 w zamkniętym pomieszczeniu, takich jak wiek lub dynamicznie pogarszający się stan zdrowia

należy wydzielić powierzchnię, gdzie osoba ta będzie mogła oczekiwać na transport. Osoba ta powinna być odseparowana od innych osób w odległości minimum 2 metrów z każdej strony.

6. Po przyjeździe transportu i opuszczeniu przez osobę wykazującą objawy zarażenia wirusem SARS-CoV-2 terenu Szkoły, należy:

a) bezzwłocznie podjąć działania mające na celu ustalenie obszaru, w którym osoba ta się przemieszczała, a następnie przeprowadzić jego dokładną dezynfekcję, z uwzględnieniem przedmiotów, z którymi miała styczność (zabawki, książki, klamki, gałki),

b) w miarę możliwości dokonać przewietrzenia pomieszczeń Szkoły,

c) powiadomić o zaistniałej sytuacji osobę pełniącą zarząd nad budynkiem – jeżeli Szkoła zajmuje lokal w budynku współdzielonym (biurowiec, kamienica) – do której należy decyzja w zakresie przeprowadzenia dezynfekcji części wspólnych budynku.

7. Do podjęcia czynności, o których mowa w ust. 2-6 zobowiązane są wyznaczeni pracownicy Szkoły lub osoby nią zarządzające.

8. W celu usprawnienia wykonania czynności, o których mowa w ust. 3-4, na terenie Szkoły w widocznych miejscach umieszczone są pisemne informacje z danymi kontaktowymi do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz numerami alarmowymi 999 i 112.

§ 7

Działania edukacyjne

1. Niezależnie od postanowień wskazanych w paragrafach poprzedzających, Szkoła prowadzi aktywne działania edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości na temat higieny osobistej i przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SAR-CoV-2.

2. Działania te opierają się w szczególności na prowadzeniu rozmów z pracownikami Szkoły, a także uczestnikami kursów oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz dbaniu o zachowanie zasad obowiązujących na terenie Szkoły.

§ 8

Obowiązki ciążące na rodzicach, opiekunach uczestników kursu oraz uczestnikach pełnoletnich

1. Warunkiem osobistego uczestnictwa w kursie językowym jest:

a) pozostawanie przez uczestnika kursu w stanie zdrowia i niewykazywanie przez niego objawów wskazujących na okoliczność zarażenia wirusem SARS-CoV-2,

b) nieprzebywanie przez żadnego z domowników uczestnika kursu na kwarantannie domowej,

c) brak kontaktu uczestnika kursu z osobą zarażoną SARS-CoV-2 – według najlepszej wiedzy uczestnika kursu oraz jego rodzica lub opiekuna.

2. Rodzice lub opiekunowie uczestników kursu lub też uczestnicy pełnoletni w przypadku niespełnienia wytycznych z pkt.1 zobowiązują się do nieuczęszczania na zajęcia stacjonarne dopóki powyższe przesłanki nie będą przez nich spełnione

3. Na rodzicach lub opiekunach uczestników kursu oraz uczestnikach pełnoletnich spoczywa obowiązek zapoznania się z obowiązującą w szkole Procedurą sanitarną.

4. Rodzic lub opiekun uczestnika kursu lub uczestnik pełnoletni, u którego występują przeciwwskazania do zakrywania ust i nosa przewidziane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia o występowaniu tych przeciwwskazań.

5. Uczestnik kursu może być przyprowadzany do Szkoły lub z niej odbierany jedynie przez jednego rodzica lub opiekuna. Stan zdrowia rodzica lub opiekuna nie może wykazywać objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

§ 9

Przepisy końcowe

1. Procedura sanitarna obowiązuje na terenie Szkoły od dnia 31 sierpnia 2020 do odwołania.

2. Procedura sanitarna może ulec zmianie w razie zmiany sytuacji epidemicznej, a w konsekwencji zmiany odnośnego stanu prawnego, wytycznych i zaleceń kierowanych ze strony organów państwowych.

3. Szkoła ma obowiązek poinformować rodziców lub opiekunów uczestników kursu o planowanych zmianach w Procedurze sanitarnej wraz z ich zwięzłym uzasadnieniem.

Z poważaniem

Anita i Mikołaj Naczyńscy wraz z Kadrą SSJN

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress