KLAUZULA INFORMACYJNA W RAMACH RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych Państwa jako pełnoletnich klientów lub też jako opiekunów prawnych dzieci i ich danych osobowych, korzystających ze świadczonych przez nas usług jest Sieć Szkół Językowych NACZYŃSCY Mikołaj Naczyński, ul. Sokoła 3, 42-700 Lubliniec, tel: 34 387-3456, mail: sekretariat@naczynscy.pl, Nip 575-134-56-24

2) przetwarzamy wyłącznie dane dotyczące: imion i nazwisk, numeru PESEL lub serii i numeru dokumentów tożsamości płatników usług, adresu zamieszkania oraz kontaktowych numerów telefonów i  adresów e-mail. Przetwarzamy również dane osobowe w postaci wizerunków naszych uczniów związanych z ich aktywnością w naszej szkole (np. zdjęcia pamiątkowe, zdjęcia z wydarzeń organizowanych przez szkołę). Wszystkie te dane są niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez nas z realizowanych umów;

3) nie przetwarzamy żadnych danych wrażliwych. Może jednak zdarzyć się sytuacja, gdy ze względu na bezpieczeństwo naszego ucznia, przekażecie nam Państwo informacje dotyczące szczególnych potrzeb lub stanu zdrowia dziecka. W takiej sytuacji informacje te przekazywane są wyłącznie nauczycielowi lub nauczycielom, którzy mają kontakt z dzieckiem, nie są nigdzie rejestrowane ani nie są przez nas przetwarzane lub powierzane innym podmiotom, zaś nauczyciele są zobowiązani do zachowania tego typu informacji w ścisłej poufności;

4) dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu realizacji umowy o świadczenie usług edukacyjnych, w tym przekazywania Państwu bieżących informacji związanych z postępami dziecka, funkcjonowaniem szkoły oraz procesem nauczania (np. materiałów edukacyjnych, wskazówek, informacji o organizowanych przez szkołę wydarzeniach).

b) w celach rozliczeń finansowych, sprawozdawczości rachunkowej, weryfikacji tożsamości Klienta – uczestnika kursów lub jego płatnika oraz ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń, do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

c) w celach statystycznych, w celu rozwoju oferty i poprawy jakości usług świadczonych przez Sieć Szkół Językowych NACZYŃSCY Mikołaj Naczyński

d) w celu marketingu usług własnych – w szczególności poprzez informowanie o nowych ofertach oraz usługach oferowanych przez Sieć Szkół Językowych NACZYŃSCY Mikołaj Naczyński;

5) podstawą przetwarzania jest zgoda pełnoletniego uczestnika lub opiekuna prawnego w przypadku nieletnich, wyrażona na piśmie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda ma charakter dobrowolny, jednak jej brak lub wycofanie może uniemożliwić świadczenie przez nas usług edukacyjnych.

6) za Państwa zgodą, przetwarzane przez nas dane zostaną udostępniane w niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: kontrahentom realizującym usługi na rzecz Sieć Szkół Językowych NACZYŃSCY Mikołaj Naczyński na podstawie zawartych umów.

7) Państwa dane zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa w przed lub w trakcie realizacji usługi. Dane Państwa mogły zostać pozyskane również za pomocą formularza kontaktowego.

8) możecie Państwo uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego. W tym celu prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły;

9) przekazane przez Państwa dane osobowe w przypadku realizacji umowy z Sieć Szkół Językowych NACZYŃSCY Mikołaj Naczyński będą przechowywane  nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy), lub jeśli zostały zebrane w innym celu, do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

10) posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez nas danych w trakcie świadczenia usług może jednak wiązać się z brakiem możliwości prawidłowego świadczenia przez nas usług edukacyjnych;

11) macie Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO (po 25 maja 2018 r. – UODO) gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO);

12) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas będzie brak możliwości świadczenia usług lub rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia;

13) ani my, ani żaden podmiot, któremu zostaną powierzone podane przez Państwa dane osobowe nie stosuje profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu;

14) wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych używamy metod kryptograficznych lub haseł dostępu. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress